Taiteilijat

2016
KATJA ANTONOFF
PIELA AUVINEN
VILLE HUHTANEN
RAUNI HULKE
MIIA KALLIO JA OTTO SANTALA
VIRVA KANERVA
SALLA LEHTINEN
MAARIT MALIN-PÖTRY
JUHA MENNA
MATTI METSÄMAA
ANU MIETTINEN JA IPE HEINONEN
TIIA ORIVUORI
REIJO PURANEN
JANIKA SALONEN
ISMO VIRTANEN

2015
ANIS-ryhmä
KATJA ANTONOFF
VILLE HUHTANEN
VIRVA KANERVA
ANNIKA KYRÖNSEPPÄ
TUIJA LINDFORS
MAARIT MALIN-PÖTRY
MATTI METSÄMAA ja PEKKA KRÖGER
ANU MIETTINEN
SUVI NURMI
KATRI OIKARINEN
TIIA ORIVUORI ja ANNI PAUNILA-VAPAUS
KIMMO PELTOLA
REIJO PURANEN
JANIKA SALONEN
MIIA KALLIO Ja OTTO SANTALA
VEERA SAURAMA
TIINA VALKEAPÄÄ
ISMO VIRTANEN

2014
KATJA ANTONOFF
VILLE HUHTANEN
JONNA KALLIOMÄKI
ANNIKA KYRÖNSEPPÄ
MAARIT MALIN-PÖTRY
MATTI METSÄMAA ja PEKKA KRÖGER
KATRI OIKARINEN
TIIA ORIVUORI
REIJO PURANEN
VEERA SAURAMA
LAURA SÄLPÄKIVI
TIINA VALKEAPÄÄ
ISMO VIRTANEN
VINHA JONNA

2013
KATJA ANTONOFF
VILLE HUHTANEN
HENRIIKKA HÄRKÖNEN
TIINA HÖLLI
AHTI JA OLLI ISOMÄKI
JONNA KALLIOMÄKI
MAIJA KIMANEN
ANNIKA KYRÖNSEPPÄ
SALLA LEHTINEN JA VILLE KATAJASAARI
JENNI LESKINEN
TUIJA LINDFORS
MAARIT MALIN-PÖTRY
MATTI METSÄMAA
TIIA ORIVUORI
REIJO PURANEN
TIINA VALKEAPÄÄ
VINHA JONNA

2012
VILLE HUHTANEN
SUVI HÄRKÖNEN JA PAVEL EKRIAS
EINO JÄÄVI
ANNA-LEA KOPPERI
ANNIKA KYRÖNSEPPÄ
SALLA LEHTINEN
TIINA LESONEN
MAARIT MALIN-PÖTRY
MATTI METSÄMAA JA PEKKA KRÖGER
ANU MIETTINEN JA ISMO HEINONEN
TIIA ORIVUORI
ANNE PEHKONEN
ALISA PENTTILÄ
REIJO PURANEN
JANI PURHONEN
OTTO SANTALA
KRISTINA SEPPÄNEN
ELINA STRANDBERG
TIINA VALKEAPÄÄ
KIRSI VIITALA

2011
VILLE HUHTANEN
ERJA HONKANEN
HYVINKÄÄN TAIDEKOULU
EINO JÄÄVI
VIRVA KANERVA
ESSI KORVA
ANNIKA KYRÖNSEPPÄ
SALLA LEHTINEN
MAARIT MALIN-PÖTRY
KALLE MUSTONEN
KIRSTI NENYE
REIJO PURANEN
SINI RANTANEN
JANIKA SALONEN
TIINA VALKEAPÄÄ
KIRSI VIITALA
VINHA JONNA

2010
SUSANNA AUTIO
AINO EL SOHL
ALMA HEIKKILÄ & PIPSU ISOLA
VIRVA KANERVA
SANNA KARLSSON-SUTISNA
ESSI KORVA
ANNIKA KYRÖNSEPPÄ
AHMED LADARSI
TUIJA LINDFORS
MAARIT MALIN-PÖTRY
JUHA MENNA
ANTTI NIEMINEN
JONNA POHJALAINEN
REIJO PURANEN
SINI RANTANEN
JANIKA SALONEN
HANNU TAMPIO
TIINA TORKKELI
TIINA VALKEAPÄÄ

2009
SUSANNA AUTIO
AINO EL SOLH
ANA FRADIQUE
ALMA HEIKKILÄ & PIPSU ISOLA
VIRVA KANERVA
SANNA KARLSSON-SUTISNA
NELLA KESKISARJA
RIIKKA LEPPÄNEN
TUJA LINDFORS
MAARIT MALIN-PÖTRY
JUHA MENNA
ANTTI NIEMINEN
REIJO PURANEN
JANIKA SALONEN
OSSI SOMMA
OLAVI SUOMELA
HANNU TAMPIO
PERTTI TOIKKANEN
TIINA TORKKELI
TIINA VALKEAPÄÄ

2008
SUSANNA AUTIO
ALMA HEIKKILÄ & PIPSU ISOLA
RIIKKA LEPPÄNEN
TUJA LINDFORS
MAARIT MALIN-PÖTRY
ANTTI NIEMINEN
REIJO PURANEN
JANIKA SALONEN
HANNU TAMPIO
TIINA TORKKELI
TIINA VALKEAPÄÄ